sty 302015
 

Dziś w leasing można wziąć praktycznie wszystko – od wyposażenia biura, przez różnego rodzaju sprzęty, maszyny, samochody osobowe i ciężarowe po nieruchomości. Firmy decydujące się na tę formę finansowania działalności powinny zapoznać się z dwoma podstawowymi rodzajami leasingu. Mają one swoje zalety oraz wady, które zależą m.in. od specyfiki prowadzonej działalności oraz przedmiotu leasingu. Niezależnie od tego, na który rodzaj leasingu firma się zdecyduje, można mówić o jednej głównej korzyści – braku konieczności zaangażowania własnych środków na inwestycję przy przystąpieniu do jej realizacji.

W leasingu operacyjnym wpisać przedmiot do ewidencji środków trwałych oraz dokonywać odpisów amortyzacyjnych może firma leasingowa. W leasingu finansowym obowiązki te leżą po stronie leasingobiorcy. Przedsiębiorca decydujący się na leasing operacyjny do kosztów uzyskania przychodu ma prawo zaliczyć całą opłatę wstępną, raty leasingowe netto a także opłaty związane z bieżącą eksploatacją. Przy leasingu finansowym do kosztów uzyskania przychodów można wliczyć odpisy amortyzacyjne i część odsetkową raty oraz codzienne koszty użytkowania. Różnice dotyczą również rozliczania podatku od towarów i usług. W leasingu operacyjnym jest on naliczany do każdej raty leasingowej, przy finansowym – firma płaci go w całości z góry przy pierwszej racie, po dokonaniu odbioru przedmiotu. Wynika to z klasyfikacji każdej z omawianych umów – leasing operacyjny w ramach podatku VAT traktowany jest jako usługa (przy której podstawę opodatkowania stanowi wartość netto raty), finansowy natomiast jako dostawa towarów (gdzie VAT płaci się od sumy płatności leasingowych w całości). Inaczej wygląda również kwestia wykupienia finansowanego przedmiotu. Przy leasingu finansowympo zakończeniu umowy automatycznie staje się on własnością leasingobiorcy. Natomiast przy operacyjnym przedsiębiorca ma prawo wykupić przedmiot leasingu po upłynięciu okresu umowy, po zapłacie wcześniej ustalonej kwoty, w zależności od zapisów w umowie.

Koszty uzyskania przychodu w leasingu operacyjnym i finansowym

Leasing operacyjny

Leasing finansowy

  • opłata wstępna
  • rata leasingowa (część kapitałowa i odsetki)
  • koszty użytkowania przedmiotu
  • odpisy amortyzacyjne
  • część odsetkowa raty leasingowej
  • koszty użytkowania przedmiotu

Umowa leasingu operacyjnego musi spełniać określone warunki zawarte w przepisach. Okres obowiązywania umowy  leasingu operacyjnego nie może być krótszy niż 40 proc. czasu amortyzacji przedmiotu. Natomiast w przypadku leasingu finansowego nie ma ograniczeń dotyczących minimalnej wartości końcowej oraz minimalnego okresu trwania umowy. Warunkiem w tym wypadku jest, by została ona zawarta na czas określony, ustalony między stronami umowy. Przez wzgląd na niższe koszty początkowe częściej wybierany jest leasing operacyjny. Od leasingu finansowego często odstrasza konieczność zapłacenia całej kwoty VAT już na samym początku.

Podsumowując obie formy leasingu mają inne zalety, dlatego porównując korzyści wynikające z wyboru danego rodzaju finansowania, firma powinna wziąć pod uwagę specyfikę prowadzonej przez siebie działalności oraz to, jaki środek trwały jest przedmiotem inwestycji.

Nie wiesz jaki leasing wybrać? Skontaktuj się z nami:

Abaga sp. z o. o.
ul. Kartuska 15a/4 Gdynia/
info@abaga.pl, 58 733 07 20

Zapraszamy do korzystania z naszego kalkulatora leasingowego KLIK

sty 302015
 

Leasing jest jednym z kluczowych produktów oferowanych przez naszą firmę. Posiadamy w swojej ofercie kilka produktów finansowych skierowanych do różnych branż. Są to między innymi: leasing operacyjny, leasing finansowy, pożyczka oraz wynajem długoterminowy.

Leasing operacyjny najbardziej opłaca się firmom, które rozliczają się z VAT-u. Zarówno opłata wstępna, raty miesięczne oraz wykup sprzętu opodatkowane są 23% stawką VAT, niezależnie od tego, jaka stawka VAT obowiązuje na dany przedmiot finansowania. Leasing finansowy, choć rzadziej, również wykorzystują  firmy rozliczające się z VAT-u. Z powodzeniem tę formę finansowania mogą wykorzystywać firmy z branży medycznej.

Jakie są różnice między leasingiem operacyjnym a finansowym?
Znaczącą różnicą pomiędzy leasingiem operacyjnym a finansowym są stawki VAT. Firma prowadząca działalność medyczną, decydując się na podpisanie umowy leasingu operacyjnego, będzie mogła wpisać w koszty działalności gospodarczej wszystkie raty powiększone o 23% podatek VAT. W przypadku leasingu finansowego, firma również zapłaci VAT, jednak stawka podatku będzie w wysokości obowiązującej dla danego przedmiotu. Na urządzenia medyczne stawka VAT wynosi 8%. Ponadto firma będzie płacić należny podatek VAT nie w ratach, jak to ma miejsce w leasingu operacyjnym, ale zapłaci go jednorazowo po podpisaniu umowy leasingu finansowego powiększony o VAT naliczany od sumy odsetek. Dlatego firmom prowadzącym działalność medyczną, które chcą uniknąć kosztów na początku umowy polecamy pożyczkę, w której nie ma potrzeby płacenia VAT-u. Również kwestia amortyzacji inaczej wygląda w leasingu finansowym i operacyjnym. W przypadku leasingu operacyjnego amortyzacja jest po stronie leasingodawcy, natomiast w przypadku leasingu finansowego lub pożyczki amortyzacja jest po stronie klienta. Urządzenia medyczne amortyzowane są 20% rocznie, tak więc większość firm rozkłada amortyzację na 5 lat.

Która z opisanych form finansowania jest zatem najkorzystniejsza?
Leasing operacyjny z racji 23% podatku VAT jest najmniej korzystny dla firm prowadzących działalność medyczną. Leasing finansowy znacznie lepiej wykorzystuje 8% stawkę VAT. Ponadto klient wpisuje w koszty amortyzację i odsetki. Jednak najbardziej korzystną formą finansowania jest pożyczka, ponieważ nie trzeba płacić na początku umowy VAT-u, tak jak to ma miejsce w przypadku leasingu finansowego, jak i również nie ma dodatkowych opłat związanych z zakończeniem umowy jak ma to miejsce w przypadku leasingu. Amortyzacja jest również po stronie klienta, a odsetki wpisuje w koszty. Istotną różnicą między leasingiem finansowym a pożyczką jest fakt, iż dzięki pożyczce jesteśmy w klient może sfinansować 100% wartości faktury brutto. Ponadto pożyczka często wykorzystywana jest przez klientów starających się o dotację z UE, ponieważ faktura za urządzenia jest wystawiona na klienta.

Czy w przypadku leasingu lub pożyczki należy wykupić ubezpieczenia sprzętu medycznego?
Urządzenia medyczne są ubezpieczane przez cały okres trwania umowy przez firmę leasingową w ramach współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi. Gwarantuje to korzystne stawki na ubezpieczenie. Ochrona ubezpieczenia obejmuje kradzież, akty wandalizmu, zniszczenia, pożar, zalanie oraz inne ryzyka zgodnie z Ogólnym  Warunkami Ubezpieczenia danego Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Koszty ubezpieczenia ponosi klient, płatne miesięcznie lub rocznie

Jakie wymogi należy spełnić, aby móc otrzymać finansowanie?
Klientom oferujemy  finansowanie sprzętu medycznego za pomocą dwóch procedur: uproszczonej oraz  standardowej. Pierwsza skierowana jest głównie do lekarzy ze specjalizacją. Wymogiem jest skompletowanie podstawowych dokumentów prawno-rejestrowych takich jak: wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, umowa spółki, REGON, NIP, prawo wykonywania zawodu lekarza/specjalizacja. Standardowym zabezpieczeniem jest weksel z porozumieniem wekslowym oraz umowa przewłaszczenia. Warunkiem przyznania finansowania dla spółek jest poręczenie weksla przez lekarza, który posiada udziały w danej spółce. To, co jest najistotniejsze w uproszczonej procedurze, to fakt, iż tzw. opłata wstępna nie ma znaczenia na wpływ zdolności kredytowej klienta. Finansujemy 100% inwestycji. Druga procedura skierowana jest do firm prowadzonych działalność medyczną, których właścicielami nie są lekarze, bądź nie chcą skorzystać z procedury uproszczonej. W tym przypadku oprócz podstawowych dokumentów rejestrowych, wymogiem jest dostarczenie dokumentów finansowych firmy oraz wypełnienie dodatkowych wniosków.

Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu:

Abaga sp. z o. o.
ul. Kartuska 15a/4 Gdynia
info@abaga.pl, 58 733 07 20