lis 032011
 

Fundusze inwestycyjne różnią się od siebie między innymi poziomem ryzyka inwestycyjnego.  Na rynku jest ich całe mnóstwo – od bezpiecznych do bardzo ryzykownych. Jeśli wybierasz fundusz zastanów się jakie ryzyko jesteś w stanie przyjąć.

Fundusze możemy podzielić na 3 grupy: bezpieczne, mieszane oraz agresywne. One z kolei dzielą się dalej, co opisuję poniżej

 

Fundusze Bezpieczne

Przeznaczone są dla osób, które nie są w stanie zaakceptować  dużego ryzyka, ale również nie oczekujących wysokich stóp zwrotu. Można na nich zarobić więcej niż na lokacie bankowej.

  • Fundusze rynku pieniężnego

– termin zapadalności poniżej 1 roku

– mniej dochodowe niż fundusze gotówkowe

– nieliczne na polskim rynku

  • Fundusze gotówkowe

– aktywa lokuje się w krótkoterminowe instrumenty dłużne:  bony skarbowe i pieniężne, bankowe papiery wartościowe oraz podobne

– dają wyższe stopy zwrotu niż fundusze rynku pieniężnego

  • Fundusze papierów dłużnych (obligacji)

– inwestują  w dłużne papiery wartościowe – najczęściej w obligacje

– wyższa dochodowość niż w funduszach rynku pieniężnego i gotówkowych ale również wyższe ryzyko

 

Fundusze Agresywne

Lokują aktywa głównie w akcjach oraz innych udziałowych papierach wartościowych np. prawach do akcji, prawach poboru, kwitach depozytowych.

Fundusze te mogą osiągać wysokie zyski jednak inwestycje charakteryzują się dużym ryzykiem.

W czasie hossy najszybciej wzrastają w czasie bessy najszybciej tracą.

Polecane do inwestycji długoterminowych

Nie powinny w nie inwestować starsze osoby oraz te które w krótkim okresie  będą chciały skorzystać z zainwestowanego kapitału.

 

Fundusze Mieszane ( hybrydowe)

Ten rodzaj funduszy inwestuje również w instrumenty finansowe o wysokim stopniu ryzyka (np. akcje).  Charakteryzują się wyższym poziomem zwrotu niż fundusze bezpieczne, ale można na nich więcej zarobić. Przeznaczone dla osób, które posiadają średni poziom akceptacji ryzyka.

  • Fundusze zrównoważone

– od 40-70% inwestują w akcje, pozostałą część w papiery dłużne ( głównie obligacje)

– im większy udział akcji w portfelu tym potencjalnie wyższa dochodowość  i ryzyko

  • Fundusze stabilnego wzrostu

– do 40% inwestują w akcje, pozostałą część w papiery dłużne

– ryzyko i dochodowość niższe niż w przypadku funduszy zrównoważonych

  • Fundusze z ochroną kapitału

– lokują aktywa w bezpieczne instrumenty finansowe np. obligacje

– przed spadkiem wartości portfela zabezpieczają się opcjami, które ulegają zmianie w zależności od sytuacji na rynku

  • Fundusze aktywnej alokacji

– brak określonego stałego udziału akcji i dłużnych papierów wartościowych

– mogą być bardziej rentowne niż fundusze zrównoważone

Każdy, kto zamierza inwestować w fundusze powinien zapoznać się z ich strategiami inwestycyjnymi a następnie dobrać fundusz na miarę swoich możliwości inwestycyjnych oraz akceptacji ryzyka.

Polecamy:

http://mojefundusze.pl/

http://www.bankier.pl/inwestowanie/notowania/fundusze/

http://www.money.pl/fundusze/

http://www.fi.com.pl/

http://inwestycje.elfin.pl/przewodnik/1,1056,658,rodzaje-funduszy-inwestycyjnych.html

http://www.comperia.pl/rodzaje-funduszy-inwestycyjnych-dostepnych-w-polsce.html

 

Kinga Marek