lis 032011
 

Fundusze inwestycyjne różnią się od siebie między innymi poziomem ryzyka inwestycyjnego.  Na rynku jest ich całe mnóstwo – od bezpiecznych do bardzo ryzykownych. Jeśli wybierasz fundusz zastanów się jakie ryzyko jesteś w stanie przyjąć.

Fundusze możemy podzielić na 3 grupy: bezpieczne, mieszane oraz agresywne. One z kolei dzielą się dalej, co opisuję poniżej

 

Fundusze Bezpieczne

Przeznaczone są dla osób, które nie są w stanie zaakceptować  dużego ryzyka, ale również nie oczekujących wysokich stóp zwrotu. Można na nich zarobić więcej niż na lokacie bankowej.

  • Fundusze rynku pieniężnego

– termin zapadalności poniżej 1 roku

– mniej dochodowe niż fundusze gotówkowe

– nieliczne na polskim rynku

  • Fundusze gotówkowe

– aktywa lokuje się w krótkoterminowe instrumenty dłużne:  bony skarbowe i pieniężne, bankowe papiery wartościowe oraz podobne

– dają wyższe stopy zwrotu niż fundusze rynku pieniężnego

  • Fundusze papierów dłużnych (obligacji)

– inwestują  w dłużne papiery wartościowe – najczęściej w obligacje

– wyższa dochodowość niż w funduszach rynku pieniężnego i gotówkowych ale również wyższe ryzyko

 

Fundusze Agresywne

Lokują aktywa głównie w akcjach oraz innych udziałowych papierach wartościowych np. prawach do akcji, prawach poboru, kwitach depozytowych.

Fundusze te mogą osiągać wysokie zyski jednak inwestycje charakteryzują się dużym ryzykiem.

W czasie hossy najszybciej wzrastają w czasie bessy najszybciej tracą.

Polecane do inwestycji długoterminowych

Nie powinny w nie inwestować starsze osoby oraz te które w krótkim okresie  będą chciały skorzystać z zainwestowanego kapitału.

 

Fundusze Mieszane ( hybrydowe)

Ten rodzaj funduszy inwestuje również w instrumenty finansowe o wysokim stopniu ryzyka (np. akcje).  Charakteryzują się wyższym poziomem zwrotu niż fundusze bezpieczne, ale można na nich więcej zarobić. Przeznaczone dla osób, które posiadają średni poziom akceptacji ryzyka.

  • Fundusze zrównoważone

– od 40-70% inwestują w akcje, pozostałą część w papiery dłużne ( głównie obligacje)

– im większy udział akcji w portfelu tym potencjalnie wyższa dochodowość  i ryzyko

  • Fundusze stabilnego wzrostu

– do 40% inwestują w akcje, pozostałą część w papiery dłużne

– ryzyko i dochodowość niższe niż w przypadku funduszy zrównoważonych

  • Fundusze z ochroną kapitału

– lokują aktywa w bezpieczne instrumenty finansowe np. obligacje

– przed spadkiem wartości portfela zabezpieczają się opcjami, które ulegają zmianie w zależności od sytuacji na rynku

  • Fundusze aktywnej alokacji

– brak określonego stałego udziału akcji i dłużnych papierów wartościowych

– mogą być bardziej rentowne niż fundusze zrównoważone

Każdy, kto zamierza inwestować w fundusze powinien zapoznać się z ich strategiami inwestycyjnymi a następnie dobrać fundusz na miarę swoich możliwości inwestycyjnych oraz akceptacji ryzyka.

Polecamy:

http://mojefundusze.pl/

http://www.bankier.pl/inwestowanie/notowania/fundusze/

http://www.money.pl/fundusze/

http://www.fi.com.pl/

http://inwestycje.elfin.pl/przewodnik/1,1056,658,rodzaje-funduszy-inwestycyjnych.html

http://www.comperia.pl/rodzaje-funduszy-inwestycyjnych-dostepnych-w-polsce.html

 

Kinga Marek

  3 Responses to “Fundusze inwestycyjne – podział ze względu na ryzyko”

  1. Bardzo dobry wpis. Rzeczywiście, chyba najczęstszym kryterium przy wyborze Funduszu Inwestycyjnego jest poziom ryzyka na jaki dana osoba może sobie pozwolić. Dlatego też, są one świetnym sposobem inwestowania nawet dla osób, które nie mają doświadczenia w inwestowaniu, a chciałyby spróbować. Co więcej, dzięki temu, iż są one zarządzane przez profesjonalistów, ryzyko to jest znacznie zminimalizowane.

  2. Bardzo dobry wpis. Ze swojej strony mógłbym dodać jeszcze jedno źródło informacji na ten temat. Od jakiegoś czasu intensywnie nad tym pracujemy, więc mogę z czystym sumieniem polecić: http://www.fuko.pl/finanse/fundusze-inwestycyjne

  3. Świetny artykuł, dzięki :)

 Leave a Reply

(required)

(required)


8 × 4 =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>